Kdo byl Gelast?

Mistr Havel Gelastus Vodňanský oslavil 500 let od svého narození.

Znáte jeho příběh?

Původním jménem Havel Trlenda se narodil někdy kolem roku 1520 ve Vodňanech. Po základním vzdělání se zapsal na pražskou univerzitu, 1542 se stává bakalářem a o dva roky později získává titul mistr. Jeho přáním bylo přednášet na univerzitě, ale také stát se knězem podobojí. Kněžské svěcení získal v Benátkách a po svém návratu se stal kazatelem a oltářníkem v kostele sv. Michala na Starém Městě pražském.

Pro svojí složitou povahu se často dostával do náboženských rozporů. Jako starokališník totiž odmítal nové ideové proudy ovlivněné luteránstvím. Do svého rodného města několikrát zavítal, především v souvislosti s majetkovým vypořádáním. Roku 1556 odkázal své polnosti vodňanské škole, přičemž pozemky měl nadále užívat jeho bratr a po jeho smrti syn a další potomci. Všichni uživatelé měli odvádět městské škole 4 kopy grošů a za tento roční plat byli učitelé povinni vyučovat zdarma devět dětí chudých rodičů z Vodňan. Vybraní žáci se zato měli odvděčovat zpíváním pátečních litanií podle textu dodaného Gelastem.

Ve své závěti Gelastus také věnoval, na tu dobu velice rozsáhlou, knihovnu vodňanské škole s přáním, aby se knihy zpřístupnily širšímu okruhu čtenářů. Konšelé, kteří byli pověřeni dozorem nad knihovnou, měli poznamenat, kdo si co vypůjčil a dbát, aby se výpůjčky včas a v pořádku vrátily. Tímto krokem Havel Gelastus Vodňanský založil v našem městě první veřejnou knihovnu ve střední Evropě! Do dnes se zachovalo z Gelastovy knihovny 83 svazků (rukopisy, prvotisky i mladší tisky).

 

z knihy Knihovna M. Havla Gelasta Vodňanského (K. Pletzer)